Original Research

Spearman se G en die faktorstrukture van die senior aanlegtoetse en die algemene skolastiese aanlegtoets

G. P. De Bruin
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 23, No 2 | a625 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v23i2.625 | © 1997 G. P. De Bruin | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 24 June 1997 | Published: 24 June 1997

About the author(s)

G. P. De Bruin, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa

Full Text:

PDF (4MB)

Abstract

Spearman's G and the factor structures of the Senior Aptlitude Test and the General Scholastic Aptitude Test. Scores of 1507 university students on the six subtests of the General Scholastic Aptitude Test (GSAT) and on nine subtests of the Senior Aptitude Tests (SAT) were subjected to a joint confirmatory factor analysis. This procedure was followed to examine (a) the extent to which scores in respect of the two batteries of tests, are explained by a general factor (Spearman's g), and (b) the relationship between the two general factors. Scores on the GSAT subtests were adequately explained by just one factor. With regard to the SAT three group factors could be distinguished, namely Verbal Ability, Visual-Spatial Ability and Numerical Ability. The correlations between the group factors were so high that the influence of a general factor was evident. The general factors underlying the SAT and GSAT respectively, also correlated significantly. In view of findings suggesting the general intelligence is the best single predictor of criteria such as academic success and work performance, the GSAT is recommended for selection purposes.

Opsomming
Tellings van 1507 universiteitstudente op die ses subtoetse van die ASAT en nege subtoetse van die SAT, is gesamentlik aan 'n bevestigende faktorontleding onderwerp. Hierdie prosedure is gevolg om ondersoek in te stel na (a) die mate waartoe 'n algemene faktor (Spearman se g) die tellings op die twee batterye toetse onderskeidelik onderle, en (b) wat die verwantskap tussen die twee algemene faktore sou wees. Ten opsigte van die ASAT is dit duidelik dat slegs een faktor tellings op al ses subtoetse verklaar. Ten opsigte van die SAT kon drie groepsfaktore onderskei word/ naamlik Verbale Vermoe, Visueel-Ruimtelike Vermoe en Numeriese Vermoe. Die korrelasies tussen die drie groepsfaktore was egter so hoog dat dit duidelik is dat daar 'n algemene faktor onderliggend is aan die nege subtoetse. Die algemene faktore wat die SAT en ASAT subtoetse onderskeidelik onderle, het ook 'n beduidende verband met mekaar getoon. In die lig van getuienis wat daarop dui dat algemene verstandelike vermoe die beste enkele voorspeller van kriteria soos akademiese sukses en werksprestasie is, word die gebruik van die ASAT vir keuringsdoeleindes aanbeveel.


Keywords

Senior aanlegtoetse; Skolastiese aanlegtoets; Faktorstrukture; Spearman se G

Metrics

Total abstract views: 4841
Total article views: 3694


Crossref Citations

No related citations found.