Original Research

The relationship between career maturity, career expectations and perceptions of job and organisational knowledge of engineering bursars

H. Le Roux, J. M. Schepers, B. C. Lessing
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 23, No 2 | a628 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v23i2.628 | © 1997 H. Le Roux, J. M. Schepers, B. C. Lessing | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 24 June 1997 | Published: 24 June 1997

About the author(s)

H. Le Roux, Rand Afrikaans University, South Africa
J. M. Schepers, Rand Afrikaans University, South Africa
B. C. Lessing, Rand Afrikaans University, South Africa

Full Text:

PDF (7MB)

Abstract

The principal aim of this study was to determine whether there is a statistically significant relationship between career maturity, and career expectations and perceptions of job and organisational knowledge of engineering bursars. The sample comprised 168 engineering bursars from a variety of South African universities. A questionnaire was developed to measure bursars' career expectations and perceptions of job and organisational knowledge. The sample was divided into homogeneous clusters on the basis of two dimensions - career expectations and perceptions of job and organisational knowledge. These clusters were compared in respect of career maturity. Statistically significant differences were found. A secondary aim of the study was to examine the impact of certain demographic variables on career maturity/ career expectations and perceptions of job and organisational knowledge. The implications of the findings are discussed.

Opsomming
Die hoofdoel van die studie was om vas te stel of daar 'n statistics beduidende verband tussen loopbaanvolwassenheid en loopbaanverwagtinge en persepsies van beroeps- en organisasiekennis van ingenieursbeurshouers is. Die steekproef het uit 168 ingenieursbeurshouers van 'n verskeidenheid Suid-Afrikaans e universiteite bestaan. 'n Vraelys om loopbaanverwagtinge en persepsies van beroeps- en organisasiekennis te meet, is ontwikkel. Die steekproef is in homogene groepe verdeel aan die hand van twee dimensies, te wete loopbaanverwagtinge en persepsies van beroeps- en organisasiekennis. Hierdie groepe is ten opsigte van loopbaanvolwassenheid vergelyk. Statisties beduidende verskille is gevind. 'n Newedoelstelling van die studie was om na die moontlike impak van sekere demografiese veranderlikes op loopbaanvolwassenheid, loopbaanverwagtinge en persepsies van beroeps- en organisasiekennis, te kyk. Die implikasies van die bevindinge is bespreek.


Keywords

Career maturity; Career expectations; Perceptions of job; Organisational knowledge; Engineering bursars

Metrics

Total abstract views: 3629
Total article views: 3743


Crossref Citations

No related citations found.