Original Research

Die loopbaanpatrone van Suid-Afrikaanse bestuurders

A. M. G. Schreuder
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 24, No 1 | a640 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v24i1.640 | © 1998 A. M. G. Schreuder | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 24 June 1998 | Published: 24 June 1998

About the author(s)

A. M. G. Schreuder, Universiteit van Suid-Afrika, South Africa

Full Text:

PDF (3MB)

Abstract

Career paths of South African Managers. The changing nature of work results in upward mobility within organisations becoming increasingly limited. This requires individuals to rethink their careers. An important prerequisite for this is adequate self-knowledge. Preferred career paths are often related to the "career culture" of an organisation, which is often not aligned with individual motives and needs. The aim of this study was to determine the match between career preferences and career motives. The results on the whole indicate a poor match between these constructs. Recommendations are made on the basis of these findings.

Opsomming
Die veranderende aard van werk veroorsaak dat opwaartse mobiliteit in organisasies meer beperk raak. Dit verg dat individue opnuut oor hulle loopbane sal moet besin. 'n Belangrike voorvereiste hiervoor is voldoende selfkennis. Die loopbaanpad wat individue verkies hou dikwels verband met die loopbaankultuur van 'n organisasie en is nie altyd in ooreenstemming met hulle eie motiewe en behoeftes nie. Die doel van hierdie studie was om te bepaal in waiter mate daar 'n passing is tussen die respondente se loopbaanvoorkeure en hulle loopbaanmotiewe. Die resultate dui oor die algemeen op 'n swak passing. Aanbevelings word op grond van die bevindinge gemaak.


Keywords

Loopbaanpatrone; Bestuurders

Metrics

Total abstract views: 3520
Total article views: 3058


Crossref Citations

No related citations found.