Original Research

The development of an instrument for measuring organisational inertia

C. Kinnear, G. Roodt
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 24, No 2 | a652 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v24i2.652 | © 1998 C. Kinnear, G. Roodt | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 24 June 1998 | Published: 24 June 1998

About the author(s)

C. Kinnear, Rand Afrikaans University, South Africa
G. Roodt, Rand Afrikaans University, South Africa

Full Text:

PDF (5MB)

Abstract

This study had a dual purpose: firstly, to integrate the wide variety of seemingly diverse theoretical perspectives of various theorists with respect to organisational inertia into a single umbrella theoretical model. Secondly, to develop a measuring instrument that is based on the aforesaid theoretical model. The instrument was completed by 617 respondents in various industrial sectors undergoing transformation. Responses obtained on the 109 items were then subjected to a factor analysis and the two scales obtained were subjected to further iterative item analyses. Results indicate that organisational inertia is a oneimensional construct. The implications of these findings are further discussed.

Opsomming
Die doel van hierdie studie was tweeledig, naamlik om in die eerste plek, die groot verskeidenheid van oënskynlik ulteenlopende teoretiese perspektiewe van verskillende teoretici rakende organisatoriese traagheid in 'n enkele sambreelmodel te integreer. Tweedens om 'n meetinstrument te ontwikkel wat op die voorgenoemde teoretiese model gebaseer is. Die instrument is deur 617 proefpersone ingevul/ in verskeie bedryfsektore wat tans transformasie ondergaan. Response op 109 items is hierna aan 'n faktorontledmg onderwerp en die twee verkree skale is aan verdere iteratiewe-itemontledings onderwerp. Resultate dui daarop dat organisatoriese traagheid 'n eendimensionele konstruk is. Die implikasies van die bevindinge word verder bespreek.


Keywords

Organisational inertia

Metrics

Total abstract views: 4856
Total article views: 6137

 

Crossref Citations

1. Towards a social capital theory of resistance to change
Robert Rugimbana, Noel J. Pearse
Journal of Advances in Management Research  vol: 7  issue: 2  first page: 163  year: 2010  
doi: 10.1108/09727981011084977