Original Research

Die verband tussen werknemerstatus en werkhoudings in 'n winkelgroep

F. G. Prinsloo, A. L. Barnard
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 24, No 2 | a653 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v24i2.653 | © 1998 F. G. Prinsloo, A. L. Barnard | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 24 June 1998 | Published: 24 June 1998

About the author(s)

F. G. Prinsloo, Potchefstroomse Universiteit vir CHO, South Africa
A. L. Barnard, Potchefstroomse Universiteit vir CHO, South Africa

Full Text:

PDF (3MB)

Abstract

The relation between employment status and work attitudes in a retail group. Employment status refers to the type of employment contract that may be concluded between an employer and an employee. It rests upon a continuum, varying from a permanent full-time appointment to a temporary appointment for a certain task or period. More and more organisations maintain a smaller core group of permanent full-time employees, which is supplemented by temporary or part-time employees. In this research the job satisfaction of full-time and part-time workers in a retail group is compared. The part-time group differed significantly from the full-time group regarding one facet of job satisfaction namely a lower level of satisfaction with supervision.

Opsomming
Werknemerstatus het betrekking op die tipe dienskontrak wat tussen 'n werkgewer en werknemer gesluit word. Dit berus op 'n kontinuum wat wissel vanaf 'n permanent-voltvdse aanstelling tot 'n tvdelike aanstelling vir 'n bepaalde taak of tydperk. Meer en meer organisasies handhaaf 'n kleiner kemgroep van permanent-voltydse werknemers/ wat aangevul word met tydelike of deeltydse werknemers. In hierdie navorsing word die werktevredenheid van voltydse en deeltydse werknemers in 'n winkelgroep vergelvk. Die deeltydse groep het beduidend van die voltydse groep verskil ten opsigte van een faset van werktevredenheid, naamlik 'n laer vlak van tevredenheid met toesighouding.


Keywords

Werknemerstatus; Werkhoudings

Metrics

Total abstract views: 3510
Total article views: 3183


Crossref Citations

No related citations found.