Original Research

Die verband tussen koherensiesin en werkstevredenheid by bestuurders

S. C. Coetzee, S. Rothmann
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 25, No 3 | a686 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v25i3.686 | © 1999 S. C. Coetzee, S. Rothmann | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 25 June 1999 | Published: 25 June 1999

About the author(s)

S. C. Coetzee, PU vir CHO, Potchefstroom, South Africa
S. Rothmann, PUvir CHO, Potchefstroom, South Africa

Full Text:

PDF (6MB)

Abstract

Job satisfaction is a complex variable and is influenced by situational factors of the job environment as well as dispositional characteristics of an individual. The aim of this study was to determine the possible relationship between sense of coherence and job satisfaction. The Minnesota Satisfaction Questionnaire and Sense of Coherence Scale were administered on 81 members of the management of an organisation. The results showed that there is a moderate correlation between the sense of coherence and the job satisfaction of managers.

Opsomming
Werkstevredenheid is n komplekse veranderlike en word beinvloed deur situasionele faktore in die werksomgewing, asook disposisionele eienskappe van die individu. Die doel van hierdie ondersoek was om die moontlike verband tussen koherensiesin en werkstevredenheid te bepaal. Die Minnesota tevredenheidsvraelys en Koherensiesinvraelys is op 81 lede van die bestuurskorps van n organisasie afgeneem. Die resultate van die empiriese ondersoek dui aan dat daar wel n matige verband tussen koherensiesin en werkstevredenheid van bestuurders bestaan.


Keywords

Koherensiesin; Werkstevredenheid; Bestuurders

Metrics

Total abstract views: 3545
Total article views: 3102


Crossref Citations

No related citations found.