Original Research

The internal career of the type A personality

G. Rosslee, R. Crous, J. M. Schepers
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 25, No 3 | a687 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v25i3.687 | © 1999 G. Rosslee, R. Crous, J. M. Schepers | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 25 June 1999 | Published: 25 June 1999

About the author(s)

G. Rosslee, Rand Afrikaans University, South Africa
R. Crous, Rand Afrikaans University, South Africa
J. M. Schepers, Rand Afrikaans University, South Africa

Full Text:

PDF (3MB)

Abstract

The principal aim of the study was to examine the relationship between the Type A personality, optimal experience (Flow) and career success orientation. Three questionnaires measuring the above-mentioned constructs were administered to 200 managers from a variety of South African organisations representing all organisational functions, genders and cultural groups. Using Flow and Type A as input variables, the sample was divided into four homogeneous clusters with the aid of a clustering technique. By means of a factor analysis, four career success orientations were identified and four scales were constructed accordingly. The four clusters were compared with one another in terms of career success orientation. From the analysis it transpired that Type As did not experience their work in an optimal way. However, in terms of career success orientation, type As obtained the highest mean

Opsomming
Die hoofdoel van die studie was om die verband te bepaal tussen Tipe A persoonlikheid, optimale belewenis van werk (Vioei) en loopbaansuksesorientasie. Die drie vraelyste wat die bovermelde konstrukte meet, is afgeneem op 200 bestuurders uit 'n verskeidenheid Suid Afrikaanse organisasies verteenwoordigend van alle organisatoriese funksies. geslagte en kultuurgroepe. Met Vloei en Tipe A persoonlikheid as insetveranderlikes is die steekproef in vier homogene bondels verdeel aan die hand van 'n bondelingstegniek. Met behulp van n faktoranalise is vier loopbaansuksesoriëntasies geïdentifiseer en is vier skale dienooreenkomstig gekonstrueer. Die vier bondels is met mekaar vergelyk in terme van loopbaansuksesoriëntasies. Daar is met behulp van die analise bevind dat Tipe A's hulle werk nie optimaal beleef nie, maar wat loopbaansuksesoriëntasie betref, het hulle die hoogste gemiddelde tellings behaal.


Keywords

Internal career; Type A personality

Metrics

Total abstract views: 4237
Total article views: 3579


Crossref Citations

No related citations found.