Original Research

Die faktorstruktuur van Bass se veelfaktor- leierskapsvraelys in die Suid-Afrikaanse konteks

C .P. Ackermann, J. M. Schepers, B. C. Lessing, Z. Dannhauser
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 26, No 2 | a709 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v26i2.709 | © 2000 C .P. Ackermann, J. M. Schepers, B. C. Lessing, Z. Dannhauser | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 26 June 2000 | Published: 26 June 2000

About the author(s)

C .P. Ackermann, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa
J. M. Schepers, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa
B. C. Lessing, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa
Z. Dannhauser, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa

Full Text:

PDF (6MB)

Abstract

The factor structure of Bass's Multifactor Leadership Questionnaire in the South African context. The aim of the study was to determine whether the factor structure of Bass's Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ), as a measure of transformational leadership, could be replicated within the South African context. The MLQ was chosen not only because it promised to be a valid and reliable measuring instrument of the construct in question, but also due to the fact that there was an urgent need for such an instrument in the management of human resources within organisations undergoing transformation. The MLQ was administered to 406 subjects within the military context and was subjected to factor analysis and item analysis. The factor analysis yielded three factors, namely transformational leadership, transactional leadership and avoidance of leadership ("laissez faire" leadership). The reliabilities of the scales were determined by means of Cronbach's coefficient alpha, and yielded coefficients of 0,944, 0,736 and 0,803 respectively. The factor structure as conceptualised by Bass (1985) was largely confirmed in the present study.

Opsomming
Die doel van die studie was om vas te stel of die faktorstruktuur van die Veelfaktorleierskapsvraelys (MLQ) van Bass, as maatstafvan transformasionele leierskap, in die Suid-Afrikaanse konteks gerepliseer kon word. Die MLQ is gekies omdat dit belofte inhou as n geldige en betroubare meetinstrument van die onderhawige konstruk, en ook weens die feit dat daar 'n dringende behoefte bestaan aan so n instrument vir gebruik in die bestuur van menslike hulpbronne in organisasies tydens verandering. Die MLQ is op 406 proefpersone binne militêre konteks toegepas, en aan n faktorontleding en n itemontleding onderwerp. Die faktorontleding het drie faktore opgelewer, te wete transformasionele leierskap, transaksionele leierskap en vermyding van leierskap ("laissez faire"-leierskap). Die betroubaarheid van die skale is bepaal met behulp van Cronbach se koemsient alfa en koeffisiente van 0,944, 0,736 en 0,803, onderskeidelik, is verkry. Die faktorstruktuur soos deur Bass (1985) gekonseptualiseer, is grootliks deur die huidige studie bevestig.


Keywords

Faktorstruktuur; Bass se veelfaktor- leierskapsvraelys

Metrics

Total abstract views: 4456
Total article views: 3926


Crossref Citations

No related citations found.