Original Research

From identity to organisation identity: The evolution of a concept

C. L. Van Tonder, B. C. Lessing
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 29, No 2 | a99 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v29i2.99 | © 2003 C. L. Van Tonder, B. C. Lessing | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 24 October 2003 | Published: 24 October 2003

About the author(s)

C. L. Van Tonder, Rand Afrikaans Universiteit, South Africa
B. C. Lessing, Rand Afrikaans University, South Africa

Full Text:

PDF (165KB)

Abstract

The view that corporate and/or organisation identity is a contributing factor to organisational success, is increasingly observed in the media. At the same time research interest in the concept appears to be on the increase. While identity is not a novel concept and has presented in different forms, it remains shrouded in ambiguity and is in need of more precise articulation. The present study revisited the origins of the identity concept and reviewed various perspectives on identity. A specific meaning structure and theoretical framework for the organization identity concept is proposed and it is concluded that contemporary views of identity are increasingly embracing earlier psychological perspectives.

Opsomming
Die siening dat korporatiewe en/of organisasie-identiteit ’n bydraende faktor tot organisasiesukses is, word toenemend in die media waargeneem. Navorsingsbelangstelling in die konsep skyn terselfdertyd toe te neem. Terwyl identiteit geensins ’n nuwe konsep is nie en in verskillende vorme voorkom, bly dit in vaagheid gehul en word ’n meer duidelike omskrywing daarvan benodig. Die huidige studie het die oorsprong van die indentiteitskonsep nagespeur en verskeie perspektiewe op identiteit in oënskou geneem. ’n Bepaalde betekenisstruktuur en teoretiese raamwerk word vir die identiteitskonsep voorgestel en die gevolgtrekking word gemaak dat kontemporêre sienings van identiteit toenemend besig is om vroeëre psigologiese perspektiewe te omsluit.


Keywords

Organisation identity; Identity; Evolution

Metrics

Total abstract views: 4227
Total article views: 7331

 

Crossref Citations

1. Discerning the unique in the universal: the notion of organisation identity
Christian L. van Tonder
European Business Review  vol: 23  issue: 6  first page: 632  year: 2011  
doi: 10.1108/09555341111175444