Original Research

Persoonlikheidstrekke as voorspellers vir ontvanklikheid vir verandering by bestuurders

P. J. L. Kleynhans, C. Schmidt, J. M. Schepers
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 25, No 2 | a674 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v25i2.674 | © 1999 P. J. L. Kleynhans, C. Schmidt, J. M. Schepers | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 25 June 1999 | Published: 25 June 1999

About the author(s)

P. J. L. Kleynhans, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa
C. Schmidt, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa
J. M. Schepers, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa

Full Text:

PDF (7MB)

Abstract

Personality characteristics as predictors for managers' readiness to change. The purpose of this study was to establish the degree to which change readiness can be predicted by certain personality dimensions. A sample of 115 managers took part in the study. As a result of the multi- dimensional nature of the construct readiness for change, the prediction was administered through a canonical correlation. In this instance change readiness (criteria) was presented in the form of three separate measurements i.e. California Psychological Inventory (CPI), Reaction To Change Inventory (RTC) and the Perceptions of Organisational Change Inventory (POQ The scales of the Jung Personality Questionnaire JPQ) and a Locus of Control Inventory served as predictors in the study. The results of the study indicates that it is indeed possible to predict change readiness on the basis of personality analysis.

Opsomming
Die doel van die studie was om vas te stel of bestuurders se ontvanklikheid vir verandering voorspel kan word aan die hand van persoonlikheidstrekke. 'n Steekproef van 115 bestuurders het aan die ondersoek deelgeneem. Op grond van die multi-dimensionele karakter van die konstruk gereedheid vir verandering, is die voorspelbaarheid van ontvanklikheid vir verandering geanaliseer aan die hand van 'n kanoniese korrelasie waar meer as een afhanklike veranderlike meting (kriterium) by die studie ingesluit is, te wete die ontvanklikheid vir verandering soos gemeet deur die Kaliforniese Psigologiese Inventaris (KPI), die Reaksie op Verandering Skaal (ROV) en die Persepsie Van OrganisasieVerandering Skaal (POV). Die skale van die Jung Persoonlikheidsvraelys (JPV) en 'n Lokus van Beheer- vraelys het gedien as voorspellers in die studie. Die resultate dui aan dat ontvanklikheid vir verandering wel voorspel kan word aan die hand van persoonlikheidsanalises.


Keywords

Persoonlikheidstrekke; Verandering

Metrics

Total abstract views: 3679
Total article views: 2221


Crossref Citations

No related citations found.