Original Research

Itemformaat, differensiële itemskeefheid en die faktorstruktuur van 'n selfvoltooïngsvraelys

C. Swart, G. Roodt, J. M. Schepers
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 25, No 2 | a677 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v25i2.677 | © 1999 C. Swart, G. Roodt, J. M. Schepers | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 25 June 1999 | Published: 25 June 1999

About the author(s)

C. Swart, RAU University, South Africa
G. Roodt, RAU University, South Africa
J. M. Schepers, RAU University, South Africa

Full Text:

PDF (7MB)

Abstract

The purpose of this study was twofold: Firstly an existing Workvalues questionnaire was evaluated against criteria for test construction; and secondly the role of differential item skewness in the grouping of second order factors, within this Workvalues questionnaire, was empirically investigated. The existing data of the Workvalues questionnaire, consisting of 110 items on a random sample of 8000 respondents, within a financial institution, was used for the empirical analysis. A first- and second order factor analysis was done on the items of the 2099 completed quiestionnaires. Three clearly differentiated second order factors with seemingly acceptable internal consistencies were identified. The results indicated that the items of the first second order factor, grouped together on the base of differential skewness. The items of the second and third scale were less skew and could be interpreted.

Opsomming
Die doel van hierdie studie was tweeledig: Eerstens is 'n bestaande Werkwaardesvraelys teenoor kriteria vir toetskonstruksie geevalueer; en tweedens is die rol van differensiele itemskeefheid in die groepering van tweedeordefaktore van hierdie Werkwaardesvraelys empiries ondersoek. Die bestaande datastel van die Werkwaardesvraelys se 110 items, op 'n ewekansige steekproef van 8000 respondente in 'n finansiele instelling, is vir die empiriese ontleding gebruik. 'n Eerste- en tweedeordefaktorontleding is ten opsigte van die items van 2099 voltooide vraelyste uitgevoer en drie duidelik gedifferensieerde tweedeordefaktore met öenskynlike, aanneemlike interne konstanthede het na vore gekom. Resultate dui daarop dat items van die eerste tweedeordefaktor gegroepeer het op grond van differensiële skeefheid. Die items van die tweede en derde skaal was minder skeef en kon vertolk word.


Keywords

Itemformaat; Itemskeefheid; Selfvoltooïngsvraelys; Faktorstruktuur

Metrics

Total abstract views: 3335
Total article views: 2552


Crossref Citations

No related citations found.